Projekčná kancelária

 Statika stavieb

0907 713 029

Projekčná kancelária PSK pôsobí na trhu od roku 1992. Zaoberá sa všeobecnou statikou stavieb.

Od roku 1981, kedy som začal so statikou, sú stovky návrhov nosných konštrukcií zrealizované najmä na Slovensku ale i v Čechách, Kazachstane a Iráne.

Kontaktujte nás >>

Služby projekčnej kancelárie

statika stavieb, statický posudok

statický výpočet, dynamický výpočet

výpočet a pokrytie seizmickej odozvy

výpočet a pokrytie odozvy strojov a výbuchov

zakladanie na pružnom podloží (Žemočkin, Winkler)

železobetónová nosná konštrukcia

oceľová nosná konštrukcia

drevená nosná konštrukcia

murovaná nosná konštrukcia

zakladanie stavieb, zakladanie strojov

bytový dom, ubytovňa, administratívna budova, priemyselná stavba

transformovňa, rozvodňa VVN, CO kryt, silo, zásobník, nádrž, lešenie

rekonštrukcia stavby, prestavba, prístavba, nadstavba

odstraňovanie systémových porúch panelových domov

Členenie poskytovaných služieb projekčnej kancelárie

Odborný posudok (statický posudok)

k existujúcim stavbám. Posudok obyčajne obsahuje predmet, nález, rozbor a stanovisko. Dielo sa odovzdáva v 2 vyhotoveniach.

Projektová činnosť

Zadanie stavby (DUR)

Projekt stavby (PSP)

Dopracovanie projektu (RP)

Dielenská dokumentácia (DD)

Skladba dokumentácie sa riadi podľa stupňa spracovania. Obyčajne obsahuje technický popis, statický výpočet, výkresy základov a ostatných nosných konštrukcií, výkaz výmer. S objednávateľom sa dohodne počet kópií diela.

Základom pre jednanie o cene diela je cenník projektových prác. PSK nie je platcom DPH. Projekčná kancelária PSK podniká na základe autorizačného osvedčenia.

Prečo projekčná kancelária PSK?

  • V posudku či projekte sa zužitkujú skúsenosti a použijú sa moderné výpočtové postupy, zaručujúce potrebnú odolnosť stavby pri optimálnej spotrebe materiálu. Pri širokej škále riešených úloh sa to dosiahne vhodnými nástrojmi MKP ( Nexis, SCIA Nemetschek ) a taktiež rozsiahlou sériou programov pre detailné riešenia a kontrolu.
  • Váš posudok či projekt bude zhotovený s odbornou starostlivosťou, bude mu venovaný potrebný čas.

Projekčná kancelária Bratislava

Projekčná kancelária PSK
Ing. Alexander Horváth
Tranovského 35
841 02 Bratislava