Statika stavieb
0907 713 029

Statika stavieb | PSK v Bratislave

Projekčná kancelária PSK pôsobí na trhu od roku 1992. Zaoberá sa všeobecnou statikou stavieb. Produktom sú riešenia nosných konštrukcií budov a iných objektov pozemného staviteľstva. Od roku 1981, kedy som začal so statikou, sú stovky návrhov nosných konštrukcií zrealizované najmä na Slovensku ale i v Čechách, Kazachstane a Iráne.

Služby projekčnej kancelárie

 • statika stavieb, statický posudok
 • statický výpočet, dynamický výpočet
 • výpočet a pokrytie seizmickej odozvy
 • výpočet a pokrytie odozvy strojov a výbuchov
 • zakladanie na pružnom podloží (Žemočkin, Winkler)
 • železobetónová nosná konštrukcia
 • oceľová nosná konštrukcia
 • drevená nosná konštrukcia
 • murovaná nosná konštrukcia
 • zakladanie stavieb, zakladanie strojov
 • bytový dom, ubytovňa, administratívna budova, priemyselná stavba
 • transformovňa, rozvodňa VVN, CO kryt, silo, zásobník, nádrž, lešenie
 • rekonštrukcia stavby, prestavba, prístavba, nadstavba
 • odstraňovanie systémových porúch panelových domov

Členenie poskytovaných služieb projekčnej kancelárie

 • Odborný posudok (statický posudok) k existujúcim stavbám. Posudok obyčajne obsahuje predmet, nález, rozbor a stanovisko. Dielo sa odovzdáva v 2 vyhotoveniach.
 • Projektová činnosť
 • Zadanie stavby (DUR)
 • Projekt stavby (PSP)
 • Dopracovanie projektu (RP)
 • Dielenská dokumentácia (DD)

Skladba dokumentácie sa riadi podľa stupňa spracovania. Obyčajne obsahuje technický popis, statický výpočet, výkresy základov a ostatných nosných konštrukcií, výkaz výmer. Počet kópií diela sa dohodne s objednávateľom.

Základom pre jednanie o cene diela je cenník projektových prác. PSK nie je platcom DPH. Projekčná kancelária PSK podniká na základe autorizačného osvedčenia a živnostenského listu.

Prečo projekčná kancelária PSK?

 • V posudku či projekte sa zužitkujú skúsenosti a použijú sa moderné výpočtové postupy, zaručujúce potrebnú odolnosť stavby pri optimálnej spotrebe materiálu. Pri širokej škále riešených úloh sa to dosiahne vhodnými nástrojmi MKP ( Nexis, SCIA Nemetschek ) a taktiež rozsiahlou sériou programov pre detailné riešenia a kontrolu.
 • Váš posudok či projekt bude zhotovený s odbornou starostlivosťou, bude mu venovaný potrebný čas.

Projekčná kancelária Bratislava - kontakt

Adresa:
Tel. č.:
Mobil:

E-mail:
Web:
Projekčná kancelária PSK
Ing. Alexander Horváth

Tranovského 35
841 02 Bratislava

+421 2 396 446 29
+421 907 713 029

statika@orangemail.sk
www.statikastavieb.com

Projekčná kancelária PSK

Statika stavieb Bratislava - projektová dokumentácia, statika stavieb, modelovania v CAD systémoch - statik Bratislava Statika stavieb Bratislava - statik, modelovanie, statické a dynamické výpočty

Z projekčnej činnosti PSK